De Grönas kommunalvalsprogram i Lundo

De Grönas kommunalvalsprogram i Lundo

 

1. En livskraftig och jämlik kommun

Lundo skall vara en trivsam kommun för alla dess invånare, oberoende av ålder. Till följd av koronapandemin har basservicen i kommunen blivit belastad och det har uppstått s.k. välfärdsskuld. Det lönar sig att satsa på förebyggande tjänster och psykisk vård med låg tröskel. Uppmärksamhet bör fästas vid att stödet inom närståendevården är tillräcklig och att kriterierna för beviljandet av stöd motsvarar dagens behov.

Vi vill försäkra oss om att alla invånare i Lundo jämlikt kan utnyttja kommunens tjänster och delta i beslutsfattandet oberoende var man är bosatt, ens personliga bakgrund eller egenskaper. Vi förbättrar informationen och ger möjlighet åt invånarna att delta i beredning av kommunens ärenden i god tid innan beslutsfattandet. Vi förbinder oss vid transparens i vårt arbete. Vi ökar öppenheten och tydligheten i beslutsfattandet, vi skapar nya möjligheter till deltagande och förstärker demokratin.


2. Högklassig utbildning och småbarnspedagogik

Grundutbildningen är hörnstenen i den finländska framgångssagan. Nu är det hög tid att få bukt på problemen med inomhusluften. Vi förebygger problem med inomhusluften genom att omedelbart åtgärda fuktskador och granska luftkvaliteten regelbundet. Vi måste prioritera barnens och personalens hälsa.  Vid nybygge av skolor, daghem o.s.v. skall man ta hänsyn till livcykeltänkandet och i främsta hand använda inhemska trämaterial. Nedskärningar i utbildning bör undvikas. Med hjälp av tillräckliga resurser och så små undervisningsgrupper som möjligt ser vi till att både skolans personal och eleverna orkar i sitt arbete. Vi skall inte anpassa kommunens ekonomi på bekostnad av barnens välmående. Vi ser till att skolorna har fastanställda psykologer, kuratorer och skolgångsbiträden för att barnens och de ungas behov av hjälp kan tillmötesgås redan i ett tidigt skede samt fästa uppmärksamhet på kontinuitet. Samarbetet mellan olika aktörer borde förbättras och utvecklas.

Tillräckliga resurser och rätt inriktade tjänster inom både sökande ungdomsarbete samt fritidsverksamheten bildar ett tryggt nätverk för ungdomarna i kommunen. Varje barn i kommunen har rätt till hobbyverksamhet, oberoende av familjens inkomstnivå.


3. Uppskattning av naturvärden och omgivningen

Koronapandemin fick oss att uppskatta vår närmiljö på ett nytt sätt som vi gärna ser att fortsätter. Våra närskogar är viktiga för kommunens invånare och genom att skydda dem tryggar vi naturens mångfald.

Klimatförändringen motarbetas också på kommunal nivå och därför borde vi i Lundo satsa på fungerande kollektivtrafik, energieffektivitet samt ekologiskt producerad mat. Lundos ambitiösa mål för att uppnå koldioxidneutralitet lockar företag till kommunen. Tillräckligt tomtutbud för företagen är en del av Lundos positiva förhållningssätt till entreprenörskap i kommunen.


4.
Välmående av motion och kultur

Motion och kultur skapar välmående för alla åldersgrupper. Motionsställen och rekreationsområden ska skötas tillsammans med lokala föreningar. Rekreationsanvändning av kommunens vattenområden borde effektiveras och göras bättre tillgängliga för kommunens invånare.

Trots att kommunens ekonomi är ansträngd måste vi se till att kulturen inom kommunen är livskraftig. I samarbete med kommunens invånare och lokala föreningar skall vi satsa på kulturutbudet i hela Lundo.